Ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προέρχεται από τη θραύση φράγματος και μεταλλευτικές δραστηριότητες

ΕΤΑΙΡΟΙ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Επικεφαλής Εταίρος)

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.) είναι ένα από τα παλαιότερα Ινστιτούτα στην Ελλάδα που λειτουργεί συνεχώς από το 1893. Το 1897 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ο πρώτος σεισμογράφος και το 1899 άρχισε να λειτουργεί το πρώτο σεισμικό δίκτυο. Από τότε ξεκίνησαν συστηματικές και λεπτομερείς σεισμικές παρατηρήσεις για την περιοχή που εκτείνεται μεταξύ 34° Β έως 42° Β και 19° Α έως 30° Α. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις του Γ.Ι. βρίσκονται στο λόφο των Νυμφών, απέναντι από την Ακρόπολη, στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το κύριο κέντρο στην Ελλάδα, για τη συνεχή παρακολούθηση της σεισμικότητας της χώρας και την ενημέρωση εθνικών και διεθνών αρχών. Επιπλέον στόχος του Ινστιτούτου είναι η μελέτη και η έρευνα στους τομείς: σεισμολογία, φυσική του εσωτερικού της γης, γεωφυσική, τεκτονικήτων πλακών, ηφαιστειολογία, γεωθερμία , νεοτεκτονική , τσουνάμι, σεισμοτεκτονική και τεχνική σεισμολογία.

 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κέντρο Αριστείας στον Κίνδυνο και την Επιστήμη της Απόφασης

Τo Κέντρο Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences) παρέχει μια ολιστική προσφορά στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο. Το Κέντρο βασίζεται στην προσφορά εκπαιδευτικών (διδακτικών), ερευνητικών και συμβουλευτικών λύσεων. Το Κέντρο αναδύθηκε από τις συνέργειες μεταξύ του Κέντρου Κινδύνου, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (CERISE) και του Εργαστηρίου Υποστήριξης Αποφάσεων και Βελτιστοποίησης Συστημάτων (DSSO) και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι το πρώτο διεπιστημονικό, cross-School Κέντρο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα πεδία στα οποία εστιάζει το Κέντρο Αριστείας αφορούν την ανάπτυξη, τη χρήση και την αξιολόγηση πρωτίστως ποσοτικών και σε μικρότερο βαθμό ποιοτικών μεθόδων με σκοπό την μέτρηση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την επικοινωνία του κινδύνου, καθώς και την ανάλυση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανισμών και συστημάτων λήψης αποφάσεων.

 

Κέντρο Έρευνας για την Εθνική Ασφάλεια και Άμυνα της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών

Το Κέντρο Έρευνας για την Εθνική Ασφάλεια και Άμυνα (CNSDR) ιδρύθηκε το 2002 για να διευκολύνει την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στα πλαίσια της Ακαδημίας. Η πρώτη γραμμή δραστηριοτήτων του Κέντρου είναι η συλλογή και διάχυση πληροφοριών στα ινστιτούτα και τις ερευνητικές ομάδες της Ακαδημίας ανάλογα με τις ανάγκες των τελικών χρηστών, τα προγράμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, καθώς και ευκαιρίες για διμερή και πολυμερή συνεργασία.

Για το σκοπό αυτό, το CNSDR διατηρεί στενές επαφές με όλους τους κύριους τελικούς χρήστες στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας – το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Γενική Διεύθυνση «Πολιτικής Προστασία», το «G.S. Rakovski» Κολλέγιο Άμυνας και Προσωπικού, την Ακαδημία του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλους φορείς έρευνας στον τομέα της ασφάλειας. Το Κέντρο διατηρεί μια βάση δεδομένων με διαθέσιμες ερευνητικές δυνατότητες και τεχνολογίες, ενημερώνει τους δυνητικούς τελικούς χρήστες και διευκολύνει τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών και τελικών χρηστών. Κατά την περίοδο 2003-2007, το Κέντρο ασκούσε το ρόλο της Γραμματείας του Επιστημονικού-Συντονιστικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Μόνιμης Κυβέρνησης για την Προστασία του Πληθυσμού σε Έκτακτες Ανάγκες. Το CNSDR διοργανώνει εθνικό διαγωνισμό για ιδέες με σκοπό τη βελτίωση της επιστημονικής υποστήριξης στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και μια διετή εθνική διάσκεψη διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο εκδίδει τακτικά πρακτικά από αυτές τις σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις. Από το 2007, το Κέντρο έχει αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει στους ενδιαφερόμενους από τη Βουλγαρία πληροφορίες για το θέμα της ασφάλειας στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ (FP7). Ο Διευθυντής του Κέντρου ήταν μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Ασφαλείας του FP7 και ένας εμπειρογνώμονας από το Κέντρο διετέλεσε Εθνικός Υπεύθυνος Επικοινωνίας (NationalContactPerson-NCP) για το θέμα της Ασφάλειας του FP7. Για χρόνια ο διευθυντής του Κέντρου έχει υπηρετήσει ως Εθνικός εκπρόσωπος στην Επιστημονική Επιτροπή του ΝΑΤΟ.

 

Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Αρμενίας (AUA), Κέντρο Υπεύθυνης Εξόρυξης

Μέσω της έρευνας, της κατάρτισης και της υποστήριξης, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Αρμενίας για την Υπεύθυνη Εξόρυξη (AUA CRM) προωθεί τη δημιουργία και υιοθέτηση παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά υπεύθυνη εξόρυξη στην περιοχή της Αρμενίας. Για την αρχειοθέτηση αυτών, το AUA CRM θα εμπλέξει όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους (βιομηχανία, κοινωνία των πολιτών, ομάδες περιβαλλοντικής υποστήριξης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιο τομέα).

 

Εθνική Πλατφόρμα της Αρμενίας για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών –γνωστή από το αρμένικό της αρκτικόλεξο ως ARNAP

Η ARNAP ιδρύθηκε με το διάταγμα της Αρμενικής Κυβέρνησης: 2 Δεκεμβρίου 2010, N 1694-N. Η ARNAP είναι μια δομή που αναπτύχθηκε και διοργανώθηκε με τη συμμετοχή των κύριων ενδιαφερομένων και ιδρύθηκε ως Ταμείο από την κυβέρνηση της Αρμενίας. Στόχος της είναιη προώθηση της εφαρμογής της Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών (ΜΦΚ-Disaster Risk Reduction – DRR) σε όλα τα επίπεδα, αλλά και ο συντονισμός, η ανάλυση και η διαβούλευση σε βασικούς τομείς που απαιτούν ενωμένες, συμμετοχικές και συντονισμένες δράσεις.

Η ARNAP συμβάλλει στην έμφαση των λειτουργιών ΜΦΚ στις αναπτυξιακές πολιτικές, στρατηγικές και προγράμματα της χώρας, σύμφωνα με τις δράσεις προτεραιότητας του Πλαισίου Δράσης του Σεντάι. Το τελευταίο προωθεί την επεξεργασία και την περαιτέρω χρήση της εθνικής στρατηγικής για τη ΜΦΚ, σύμφωνα με τις συνθήκες στη χώρα. Η ARNAP εξασφαλίζει συμμετοχική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών φορέων, ιδιωτικού τομέα, οργανισμών των ΗΕ, ΜΚΟ, ακαδημιών και ερευνητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών φορέων. Ο απώτερος στόχος της ARNAP είναι να στηρίξει τη δημιουργία ενός πολυτομεακού μηχανισμού για τη ΜΦΚ στη Δημοκρατία της Αρμενίας, τη μείωση των κινδύνων από τεχνολογικές και φυσικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη μείωση και έγκαιρη ανάκαμψη από επιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.