Ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προέρχεται από τη θραύση φράγματος και μεταλλευτικές δραστηριότητες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα ακόλουθα έργα σχετίζονται με το εταιρικό σχήμα του ALTER πάνω στην μείωση του ρίσκου καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου.

 

EPOS-IP, Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρατηρήσεων – Φάση εφαρμογής

Έναρξη: 01/10/2015

Κλείσιμο: 30/09/2019

Ιστοσελίδα έργου: https://www.epos-ip.org

Περιγραφή έργου:Χρηματοδότηση από: EU H2020-INFRADEV-1-2015-1, Ταυτότητα έργου ID: 676564, Συνολικός προϋπολογισμός: EUR 18.373M, συντονίζεται από το Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Η φάση εφαρμογής είναι ένα βήμα προς μια Πανευρωπαϊκή πλατφόρμα παρακολούθησης. Βασιζόμενο στην φάση προετοιμασίας (2010-2014), θα παράξει μια πλατφόρμα που θα προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες αλλά και το νομικό, οικονομικό και πλαίσιο διακυβέρνησης για να διασφαλίσει την μελλοντική λειτουργία και διατηρησιμότητα της πλατφόρμας. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και έχει οργανωθεί σε τρεις κύριες στρατηγικές δράσεις:

 • Εφαρμογή υπηρεσιών για την παροχή δεδομένων σε ένα αποτελεσματικό νομικό και οικονομικό πλαίσιο
 • Εναρμόνιση της εφαρμογής του EPOS με εθνικές προτεραιότητες και στρατηγικές
 • Διασφάλιση διαχείρισης και αποδοτικότητας της εφαρμογής του σχεδίου εργασίας από τεχνικής,
 • διαχειριστικής και οικονομικής άποψης και διαμόρφωσης συνεργασιών.

 

SERA, Σεισμολογία και Μηχανική των Σεισμών στην Ευρώπη. Συμμαχία για Ερευνητικές Υποδομές

Έναρξη: 01/05/2017

Λήξη: 30/04/2020

Ιστοσελίδα έργου: http://www.sera-eu.org

Περιγραφή έργου: Ένα πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 στην θεματική INFRAIA-01-2016-2017 “Ενσωματώνοντας Δράσεις για Μοντέρνες Κοινότητες”, το οποίο στοχεύει να μειώσει το ρίσκο που βάζουν οι φυσικών και ανθρωπογενών αιτίων σεισμοί και βασίζεται σε καινοτόμα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Το SERA θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση σε δεδομένα. υπηρεσίες και ερευνητικές υποδομές, σε επιστήμονες και άλλους επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα το SERA:

 • συνεργάζεται με ερευνητές σε προηγούμενα σεισμολογικά και σεισμολογικής μηχανικής έργα όπως τα EPOS, NERA, SHARE, SERIES, NERIES, and SYNER-G;
 • διευκολύνει την πρόσβαση σε δέκα υψηλής ποιότητας υποδομές όπως κινούμενα τραπέζια και τοίχοι αντίδρασης
 • προσφέρει πρόσβαση σε δεδομένα και προϊόντα σεισμολογίας και ανθρωπογενούς σεισμολογίας στην Ευρώπη
 • προωθεί την πολύ επιστημονική προσέγγιση στα πεδία της σεισμολογίας, της ανθρωπογενούς σεισμικότητας, των παρατηρητηρίων αστοχιών και των βαθέως υπεδάφους εργαστηρίων, για να πετύχει την καλύτερη κατανόηση της γέννησης των σεισμών.
 • διευκολύνει την συνεργασία και τις καινοτομίες στα πεδία της βαθιάς σεισμικής ακουστικής, της πειραματικής μηχανικής των σεισμών και του χαρακτηρισμού περιοχών.

Οι προσπάθειες αυτές θα οδηγήσουν σε ένα αναθεωρημένο μοντέλο σεισμικού κινδύνου στην Ευρώπη. Επίσης, τα αποτελέσματα του έργου θα δημιουργήσουν ένα πρώτο πλήρες πλαίσιο για την μοντελοποίηση του σεισμικού ρίσκου σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Επιπρόσθετα, το SERA θα συνεισφέρει στην δημιουργία νέων προτύπων για μελλοντικές πειραματικές παρατηρήσεις στην μηχανική των σεισμών και αξιόπιστες μεθοδολογίες για εκτίμηση -σε πραγματικό χρόνο- της καταπόνησης και των ζημιών.

 

EOSC-hub, Υπηρεσίες για την Ανοικτή Επιστήμη και το νέφος υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Έναρξη έργου: 01/01/2018

Λήξη: 31/12/2020

Ιστοσελίδα έργου: https://www.eosc-hub.eu

Περιγραφή έργου: To EOSC-hub χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 με αριθμό συμβολαίου 777536. Το EOSC-hub συγκεντρώνει παρόχους πολλαπλών υπηρεσιών για την δημιουργία του hub. Ένα μοναδικό σημείο επαφής για Ευρωπαίους ερευνητές και καινοτόμους για να ανακαλύψουν, αποκτήσουν πρόσβαση να χρησιμοποιήσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα πόρων για προχωρημένη έρευνα που αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Για τους ερευνητές πρακτικά σημαίνει ότι αποκτούν πρόσβαση σε ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την επιστημονική έρευνά τους σε διεπιστημονικά πεδία και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι πάροχοι που συμμετέχουν είναι από φορείς όπως EGI Federation, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud και άλλους χρήστες σημαντικών Ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών, οι οποίοι παρέχουν έναν ενιαίο κατάλογο ερευνητκών δεδομένων, υπηρεσιών και λογισμικού για έρευνα. Το EOSC-hub συνεργάζεται στενά με τα έργα GÉANT, EOSCpilot και OpenAIRE-Advance για να επιτύχει ένα συνεκτικό πλαίσιο υπηρεσιών για τις ερευνητικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.

 

Ενδυνάμωση της Ανθεκτικότητας που βασίζεται στις κοινότητες και Ικανότητες προετοιμασίας για περιβαλλοντικές καταστροφές στην Αρμενία

Έναρξη: 01/03/2016

Λήξη: 01/09/2017

Περιγραφή Έργου: Το προτεινόμενο έργο θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων με την εφαρμογή μια προσέγγισης για πολλαπλούς κινδύνους και την προετοιμασία και τον συντονισμό μεταξύ πολλών φορέων – τοπικών, περιβαλλοντικών, πολιτικής προστασίας, του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ. Οι δραστηριότητες θα στοχεύσουν τοπικούς φορείς και κοινότητες σε περιοχές που κινδυνεύουν στο Καπάν στην Αρμενία και στην γειτονική κοινότητα του Σιουνικ, αλλά θα αξιοποιηθεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η ανάπτυξη προσέγγισης αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες δεν θα αφορά μόνο φυσικούς αλλά και τεχνολογικούς κινδύνους, οι οποίοι προκαλούνται από την εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης της αειφόρου ανάπτυξης. Το έργο θα κάνει χρήση διεθνών και εθνικών μεθοδολογιών για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων και την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο των προσπαθειών τοπικής ανάπτυξης.

Αυτές οι μεθοδολογίες περιλαμβάνουν:

 • Εργαλειοθήκη για την Αυτοαξιολόγηση των Τοπικών Κυβερνήσεων – μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη η οποία βοηθάει να αναγνωρισθούν κενά, να αναπτυχθούν σχέδια αστικής ανθεκτικότητας, τοπικά σχέδια δράσης και να υπάρξει μετρήσιμη πρόοδος.
 • Εργαλείο Άμεσης Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης – ένα επιστημονικό εργαλείο για την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων από βιομηχανικά ατυχήματα.
 • Διαχείριση Ρίσκου σε Τοπικό Επίπεδο – μια πλήρης σύνθεση από εργαλεία και διαδικασίες που σχεδιάστηκαν για διαχείριση ρίσκου σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους.

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας θα γίνει με σκοπό να αναπτυχθούν πολλαπλά σενάρια με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και την εμπλοκή όλων των φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με την συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη σχεδίων ετοιμότητας, την ενίσχυση των συμμαχιών και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.