Ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προέρχεται από τη θραύση φράγματος και μεταλλευτικές δραστηριότητες

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ALTER ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΤΗΝ 36η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκπρόσωποι από τον επικεφαλής εταίρο του έργου ALTER (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) θα παρουσιάσουν το έργο, τους στόχους και την πρόοδό του στην 36η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής Επιτροπής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα από τις 2-7 Σεπτεμβρίου 2018. Έχει υποβληθεί η ακόλουθη περίληψη.

Οι πρωτοβουλίες μείωσης του κινδύνου από καταστροφές – όπως το συμφωνηθέν παγκόσμιο πλαίσιο Sendai 2015-2030 – απαιτούν συνεργασία μεταξύ όλων των βασικών ενδιαφερομένων: δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, εθελοντές, μέσα ενημέρωσης κλπ. Το πρόγραμμα ALTER εστιάζει στη δημιουργία και τη δοκιμή μιας τέτοιας ‘συμμαχίας’ (σύμπραξης) στην Αρμενία, για να αντιμετωπιστούν οι πλημμύρες που προέρχονται από καταστροφές φραγμάτων εξαιτίας μεγάλων σεισμών. Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση του κινδύνου καταστροφών στην Αρμενία, μέσω των σχεδίων του UNISDR και της Παγκόσμιας Τράπεζας, πολλά πρέπει να γίνουν για να βελτιστοποιηθεί η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια μέσω της συνεργασίας όλων των σημαντικών παραγόντων. Ο ρόλος του έργου ALTER είναι να φέρει την εμπειρία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Αρμένιους εταίρους (Αρμενική κυβέρνηση και βασικούς ενδιαφερόμενους) και μέσω ορισμένων δραστηριοτήτων να οικοδομηθούν μακροπρόθεσμα αειφόροι συνασπισμοί.

Αυτή η συμμαχία θα βασίζεται στη μεταφορά μεθόδων, εργαλείων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων:

  1. Προσδιορισμός και ανάλυση τριών (3) πιλοτικών περιοχών. Σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, θα εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο δραστηριοτήτων για την ανθεκτικότητά τους
  2. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός πακέτου δραστηριοτήτων που θα αυξήσει την ανθεκτικότητα στις επιλεγμένες περιοχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία των τοπικών κοινοτήτων και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  3. Βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης κινδύνων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  4. Μεταφορά μεθόδων, εργαλείων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας για τον σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων και την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών στις επιλεγμένες περιοχές.
  5. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και διάδοσης για την ευαισθητοποίηση των φορέων, των ενδιαφερομένων, των τοπικών κοινοτήτων και του ευρέος κοινού. Θα δοθεί έμφαση στις πιλοτικές περιοχές και τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων που μπορούν επίσης να επιτρέψουν τη γρήγορη μεταφορά του παραδείγματος σε άλλες περιοχές της Αρμενίας και των γειτονικών χωρών (διασυνοριακή διάσταση, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Γεωργίας).
  6. Ολοκλήρωση, αξιολόγηση και συνέχιση δραστηριοτήτων μέσω εργαστηρίων κατάρτισης και ασκήσεων μικρής κλίμακας. Θα χρησιμοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες που ήδη εφαρμόζονται από άλλες πρωτοβουλίες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον στόχο της μείωσης των κινδύνων καταστροφών μέσω ευρύτερων συμμαχιών και θα αναζητηθούν και θα αξιοποιηθούν συνεργίες. Επιπλέον, θα ακολουθηθούν εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου ALTER και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.